:(

من از تاریکی شب های فردا سوز میترسم:(

ازین تنهایی تکراری هر روز میترسم

من از شب سایه های پشت هر دیوار میترسم

ازین تخریب و فرسایش ازین آوار میترسم

بدون تو نمیمیرم فقط با مرگ درگیرم

بدون مرحم دستات یه زخم کهنه و پیرم

نمیتونم نمیمیرم فقط با مرگ درگیرم

نمیمونم میدونم ازین تکرار دلگیرم

/ 0 نظر / 21 بازدید